ไส้กรองน้ำดื่มเรซิ่น (RESIN)

ไส้กรองน้ำดื่มเรซิ่น (RESIN)

วัสดุหลัก
ไส้กรองน้ำดื่มเรซิ่นใช้วัสดุหลักประกอบด้วยเรซิ่นชนิดเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 0.5 มิลลิเมตร โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนเคมีทางกายภาพของน้ำ และสามารถกำจัดและละลายสารแขวงลอยที่เป็นของแข็ง เกลือ และไอออน ความสามารถของเรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนสองชนิด ได้แก่ ไอออนประจุบวก เรียกว่า “cation resin” และไอออนประจุลบ เรียกว่า  “anion resin”  Cation ทำหน้าที่เปลี่ยนไออนประจุลบให้เป็นประจุบวก ซึ่งประจุลบประกอบอยู่ในสารเคมี ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และไฮโดรเจน Anion ทำหน้าที่เปลี่ยนไออนประจุบวกให้เป็นประจุลบ ซึ่งประจุบวกประกอบอยู่ในสารเคมี ได้แก่ คลอรีน ซัลเฟต และไฮดรอกไซด์

คุณสมบัติ
กำจัดสารโลหะหนัก ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ไฮโดรเจน คลอรีน ซัลเฟต และไฮดรอกไซด์ ที่เป็นส่วนประกอบของน้ำกระด้าง (water hardness) ซึ่งน้ำกระด้าง คือ น้ำที่มีส่วนผสมของธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ ทำให้น้ำมีแรงตึงผิวมาก เกิดฟองกับสารซักฟอกได้ยาก 

ขนาด
ขนาดของไส้กรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว

อายุการใช้งาน
ปริมาณน้ำผ่านไส้กรองประมาณ 6,000 ลิตร ไส้กรองเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ หรือใช้งานแล้ว 4-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำประปาที่ผ่านไส้กรอง

หมายเหตุ: ไส้กรองน้ำดื่มชนิดนี้เหมาะสมกับการใช้กรองน้ำประปา

 

 

Visitors: 61,474